+4-0366–567 941 ferencz.szilvia@hbcenter.ro

Hai să lucrăm împreună, fii partenerul nostru!

Te vezi lucrând cu noi, la noi? Nu mai ezita. Scrie-i lui Istvan. Directori fiind, e treaba lui,

dar el este cel care răspunde cel mai repede și la mesajele lăsate pe Facebook:)

breather-163346597

Cum ne ajutăm partenerii noștri?

Centru inovativ
Proiecte comune, oportunități de finanțări
Servicii preferențiale pentru rezidenții și partenerii noștrii
Birou virtual, birouri comune, open office și co-working space
Săli de conferințe și de evenimente
Organizarea seminarelor educative, workshopuri și conferințe
Schimb de idei

PARTENERI

muhely
hbc_comm
hbc_incu
hbc_rmkt
hbc_mutf
hbc_szka
hbc_kereskedo
UKKSZ_vagott
hbc_csve
hbc_rif
hbc_rmue
hbc_fejleszt

PARTENERI MEDIA

hbc_hiradoszh
hbc_uh
hbc_hn
hbc_star
hbc_prima
hbc_indirekt
hbc_mihir

FONDATORI

hbc_udvarhely
hbc_megye
hbc_oroszhegy

PROCEDURĂ DE SELECȚIE PARTENERI
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “HARGHITA BUSINESS CENTER”

Legislație aplicabilă:             

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Condiții Generale / Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – August 2016 cu modificările și completările ulterioare, ADI HBC, în calitate de Beneficiar intenționează să depună cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), după cum urmează:

 1. Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.
 2. Obiectivul specific – 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 3. Obiectivul specific 6.14: Stagii de practică pentru elevi

Procedura de selecție a partenerilor dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, nediscriminare, tratamentul egal / imparțialitate,  profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse și confidențialitate, eficienta utilizării fondurilor.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU:

 • Orientări Generale  – POCU 2014 – 2020, secțiunea Eligibilitatea solicitantului/partenerilor.
 •  Ghidul solicitantului – Condiții Specifice – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6, secțiunea Eligibilitatea solicitantului/partenerilor.

Durata proiectului: 24 luni

Grup țintă propus:

 • 184 de elevi din învățământul secundar superior (ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4) și elevi înmatriculați în școlile postliceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ (ISCED 4, nivel de calificare 5),
 • 21% persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant (39 persoane),
 • 10% persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (19 persoane),
 • 10% persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant, din care: – din zona rurală (19 persoane).

Bugetul proiectului: aprox. 2 300 000 RON

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare :

 1. Consilierea și furnizarea de servicii de orientare profesională pentru 184 de elevi din clasa IX, X, XI și XII din județul Harghita, Covasna si Mureș care își desfășoară studiile pe filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul comercial, specializarea Tehnician în activități de comerț, Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație, dar și pentru cei din școala profesională cu calificarea comerciant – vânzător, domenii care fac parte din sectoarele economice cu potențial competitiv.
 2. Crearea, dezvoltarea unui Parteneriat între Unitățile de învățământ și Angajatori, centrat pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și organizarea și derularea stagiilor de practică pentru 144 de elevi din clasele X, XI și XII din județele Harghita, Covasna si Mureș care studiază pe filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul comercial, specializarea Tehnician în activități de comerț, Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație, dar și pentru cei din școala profesională cu calificarea comerciant – vânzător pentru o perioadă de 4 săptămâni, conform planurilor de învățământ pentru aceste specializări, prin soluții inovative de facilitare a practicii. Caracterul inovativ în privința desfășurării stagiilor de practică constă in faptul că în fiecare din cele 4 săptămâni de stagii de practică elevii le vor efectua la agenți economici/instituții/organizații diferiți, cu activități si realizări deosebite in domeniu, si vor fi îndrumați de mentori, specialiști in domeniul comercial.
 3. Implementarea unui program pilot de formare și dezvoltare de competente antreprenoriale si cele necesare pentru găsirea și menținerea unui loc de munca, pentru 60 de elevi din cadrul grupului țintă, având ca rezultat realizarea unui profil profesional al competențelor. De asemenea, se vor selecta 6 firme din domeniul comercial pentru care se vor realiza câte 4 profiluri de competență pentru fiecare post în parte, urmând ca elevii și firmele selectate să participe la un târg de job în scopul identificării „perechii ” potrivite (elev – angajator) pe baza hărților de competență și a profilurilor de competență ale posturilor respective.

 

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ secundar superior din domeniul comercial prin consiliere profesională și asigurarea participării la programe de învățare la un potențial loc de muncă pe perioada stagiilor de practică.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

 1. Management de proiect,
 2. Informare și publicitate,
 3. Informare și consiliere profesională,
 4. Derularea stagiilor de practică pentru elevii din clasele IX, X, XI, XII,
 5. Implementarea unui program pilot de formare și dezvoltare de competente antreprenoriale și cele necesare pentru găsirea și menținerea unui loc de muncă.

Principiile ce stau la baza parteneriatului sunt:

 • Partenerii selectați trebuie să fie reprezentativi pentru ADI HBC și pentru activitățile ce urmează a fi desfășurate
 • Partenerii vor fi implicați în pregătirea și în punerea în aplicare a acordului de parteneriat și a cererii de finanțare.
 • Partenerii vor fi implicați pe durata întregului ciclu de viață al proiectului, în pregătire, implementare (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea acestuia.
 • Partenerii vor asigura cofinanțarea corespunzătoare bugetului alocat, în funcție de tipul organizației și de prevederile ghidului solicitantului condiții generale și condiții specifice aplicabile.
 • Partenerii își asumă respectarea legislației precum și a tuturor condițiilor ce derivă din procesul de implementare.
 • Procedura de selecție a partenerului dar și perioada de derulare a parteneriatului vor fi guvernate de următoarele principii: legalitate, transparență, imparțialitate, profesionalism, operativitate, asigurarea egalității de șanse, nediscriminarea, eficiența utilizării resurselor și confidențialitate.
 • În situația nerespectării prevederilor legale, solicitantul poate proceda la schimbarea partenerilor cu respectarea legislației și a regulilor în vigoare.
 • Faptul că o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligație pentru ADI HBC, în situația în care cererea de finanțare depusă nu este selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice alta natură pentru niciuna dintre părți.

ADI Harghita Business Center intenționează să depună cerere de finanțare pentru următoarele activități:

 1. Informare și publicitate,
 2. Informare și consiliere profesională,
 3. Organizarea și derularea stagiilor de practică pentru elevii din clasele IX, X, XI, XII,
 4. Implementarea unui program pilot de formare și dezvoltare de competente antreprenoriale și cele necesare pentru găsirea și menținerea unui loc de muncă.

Ofertantul va nominaliza activitățile la care dorește să fie partener, prezentând succint, în scrisoarea de intenție în ce constă contribuția pe care urmează să o aducă în cadrul proiectului.

Program derulare proces de selecție

Data publicare anunț 28.06.2019
Perioada de depunere a ofertelor: 01.07.2019 – 12.07.2019
Analizarea ofertelor primite: 13.07.2019
Perioada primire contestații: 14.07.2019 – 19.07.2019
Comunicare rezultat final: 21.07.2019

 

PROFILUL PARTENERILOR:

Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, partenerii vor putea fi:

Prin prezentul anunț de intenție se dorește a se selecta 2 entități care să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Partener 1:

 • să aibă experiență în organizarea și derularea activităților de consiliere și orientare profesională, precum și să fie furnizori acreditați de servicii de informare si consiliere profesionala în condițiile HG nr. 277/2002;
 • să aibă acces la capacități tehnice (baterie de teste acreditată și validată pe populația din România eficientă în crearea unui profil personal care conține date despre personalitatea și caracteristicile potențialului GT) și operaționale în vederea derulării activităților de consiliere și orientare profesională;
 • ținând cont de potențialul grup țintă, să dispună de angajați – experți vorbitori de limba maghiară care pot fi implicați în activitate care le revine în proiect;
 • să aibă capacitatea să desfășoare activități  în județele Harghita, Covasna și Mureș;
 • să aibă capacitatea să se deplaseze cel puțin de două ori pe săptămâna la sediul Beneficiarului ADI HBC;
 • să aibă o experiență vastă în domeniul proiectelor de tip POCU (cel puțin 2 proiecte derulate).

Partener 2:

 • să aibă experiență în organizare și derulare în activitățile formare și training, precum și să fie sau să fi fost furnizori acreditați ANC în domeniu;
 • să aibă acces la capacități tehnice și operaționale în vederea derulării activităților de consiliere și orientare profesională;
 • ținând cont de potențialul grup țintă, să dispună de angajați – experți vorbitori de limba maghiară care pot fi implicați în activitate care le revine în proiect;
 • să aibă capacitatea să desfășoare activități  în județele Harghita, Covasna și Mureș;
 • să aibă capacitatea să se deplaseze cel puțin de două ori pe săptămâna la sediul Beneficiarului ADI HBC;
 • să aibă o experiență vastă în domeniul proiectelor de tip POCU (cel puțin 2 proiecte derulate).
   

Activitățile în care se implică partenerii și rolul lor în proiect:

Partener 1.

Organizarea și derularea activităților de consiliere și orientare profesională pentru elevii din clasele IX, X, XI, XII cu o baterie de teste acreditată și validată pe populația din România eficientă în crearea unui profil personal care conține date despre personalitatea și caracteristicile potențialului GT – cel puțin 144 de persoane (elevi)

Partener 2.

Implementarea unui program pilot de formare și dezvoltare de competente antreprenoriale și cele necesare pentru găsirea și menținerea unui loc de muncă, precum și organizarea și derularea unei burse a locului de muncă pentru cel puțin 60 de elevi selectați din potențialul grup țintă.

Important

 • Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri.
 • Procesul de selecție vizează selectarea a 2 parteneri, entități distincte. Este interzisă participarea unei entități pentru ambele poziții.

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

Condiții generale de eligibilitate ale partenerilor sunt menționate în Ghidul Solicitantului Condiții Generale / Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital, cu modificările și completările ulterioare, și Ghidul Solicitantului – Condiții specifice / Parteneri eligibili, disponibile pe http://www.fonduri-ue.ro.

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare este:

nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Capacitate operațională: resurse umane, resurse tehnice relevante dpdv al proiectului 20 puncte
2. Capacitate financiară: cifra de afaceri/venituri pe ultimii 4 ani 10 puncte
3. Capacitatea profesională: dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană din domeniile de activitate în care va fi implicat în cadrul proiectului, rezultatele obținute 40 puncte
4. Contribuția pe care își propune să o aducă în cadrul proiectului, gradul de înțelegere și asumare tehnico-financiară a obiectivelor proiectului și a rezultatelor așteptate, convergența obiectivelor și a mijloacelor de acțiune cu cele ale ADI HBC. 30 puncte
Total 100 puncte

Punctajul minim care trebuie obținut de ofertant pentru a fi selectat este de 60 puncte.

 

Scrisoarea de intenție, fișa partenerului însoțite de documentele:

 1. Statutul organizației,
 2. Certificatul de înregistrare fiscală,
 3. Ultimele 4 bilanțuri contabile,
 4. O declarație pe proprie răspundere că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale,
 5. Declarație pe proprie răspundere că nu este subiect al unui conflict de interese.

Se vor depune în plic închis sau se vor transmite prin posta / curier la sediul ADI HBC din str. Rákóczi Ferenc nr 84. cel târziu 12.07.2019, ora 16.30.

Persoana de contact: Pálfi Kinga, responsabil proiect
Telefon: 0366–567 941
Email: palyazatok@hbcenter.ro 

Procedura de selecție a partenerilor poate fi transmisă celor interesați, la cerere, prin transmiterea unui solicitări in acest sens pe adresa de email palyazatok@hbcenter.ro 

Formularele editabile pot fi descărcate aici: Formulare editabile

Copyright 2020 - CREATED BY
X