fbpx

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGHITA BUSINESS CENTER”

cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. II. Rákoczi Ferenc, nr. 84, jud. Harghita,

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de:

Îngrijitor clădiri (1 post) cu normă parțială de 4 ore/zi:

Condiții de participare:

– studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat

-vechime în muncă: minimum 5 ani

– spirit tehnic şi organizatoric, capacitatea de a lucra cu oameni, responsabilitate, seriozitate

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae, în limba română.

Concursul va avea loc la data de 02 februarie 2021 ora 900 – proba practică la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center”: în Odorheiu Secuiesc, str. II Rákoczi Ferenc, nr. 84, jud. Harghita.

Data și ora desfășurării interviului se vor comunica ulterior.

Înscrierile se fac de la 11 ianuarie 2021 până la data de 25 ianuarie 2021, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center”: în Odorheiu Secuiesc, str. II Rákoczi Ferenc, nr. 84, jud. Harghita,

Bibliografia pentru concurs, formularul de înscriere şi informații suplimentare se pot obține la sediul Asociației, biroul nr. 6, prin telefon 0366-567941, respectiv pe site-ul asociației: www.hbcenter.ro